reading ازمون msrt

ترفندهای Reading آزمون MSRT

در این پست به بررسی جزء به جزء انواع سوالات بخش درک مطلب (Reading) آزمون MSRT می پردازیم. قبل از خواندن این پست توصیه می کنیم حتما پست Reading آزمون MSRT را مطالعه کرده باشید. با ما همراه باشید.

 

سوالات استنباطی(Inference Question)

سوالات استنباطی(Inference Question)
سوالات استنباطی(Inference Question)

در این سوالات، داوطلب باید بر اساس اطلاعات متن و استدلال آن‌ها، گزینه صحیح را انتخاب کند. نکته‌ای که این نوع سوالات را سخت می‌کند این است که عین جواب و جملات در متن نیست و باید براساس نتیجه‌گیری به جواب رسید. در این سوالات کلماتی مثل  imply، infer، suggest، و opinionبه چشم میخورد که نشان میدهند باید از استدلال خود استفاده کنید.

معمولا صورت ظاهری این نوع سوالات بدین شکل است:

 • Which of the following can be inferred about X?
 • The author of the passage implies that X . . .
 • Which of the following statement most accurately reflects the author’s opinion about . . .?

برای پاسخ به این تیپ سوالات، یکبار سوال و گزینه ها را بخوانید و با نگاه اجمالی و تکنیکهای اسکن که در مقالات قبلی آموزش داده شد، گزینه های نامحتمل را رد کنید.

تمرین:

تمرین
تمرین

اکنون تمرین زیر را انجام دهید

The body that impacted Earth at the end of the Cretaceous period was a meteorite with a mass of more than a trillion tons and a diameter of at least 10 kilometers. Scientists first identified this impact in 1980 from the worldwide layer of sediment deposited from the dust cloud that enveloped the planet after the impact. This sediment layer is enriched in the rare metal iridium and other elements that are relatively abundant in a meteorite but very rare in the crust of Earth. Even diluted by the terrestrial material excavated from the crater, this component of meteorites is easily identified. By 1990 geologists had located the impact site itself in the Yucatán region of Mexico. The crater, now deeply buried in sediment, was originally about 200 kilometers in diameter.

Which of the following can be inferred from the paragraph about the location of the meteorite impact in Mexico?

 1. The location of the impact site in Mexico was kept secret by geologists from 1980 to 1990
 2. It was a well-known fact that the impact had occurred in the Yucatán region
 3. Geologists knew that there had been an impact before they knew where it had occurred
 4. The Yucatán region was chosen by geologists as the most probable impact site because of its climate

C گزینه صحیح است.

بررسی گزینه ها:

گزینه A: در متن هیچ اشاره ای به اینکه زمین شناسان این راز را نگه داشته اند نشده است پس به راحتی می توانیم گزینه A را رد کنیم.

گزینه B: در متن اشاره شده که Yucatan بعدها کشف شده است که محل این اتفاق بوده است پس نتیجه میگیریم که معروف نبوده است پس گزینه B را می توانیم رد کنیم.

گزینه C: بهترین گزینه است زیرا همانطور که می بینیم برخورد در دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتاده است و زمین شناسان تا ۱۹۹۰ نتوانستند محل آن را شناسایی کنند.

گزینه D: آب و هوا به عنوان فاکتوری در اکتشاف در متن اسم برده نشده است پس می توانیم گزینه D را رد کنیم.

 

سوال‌های هدف بیان(Rhetorical Purpose Questions)

سوال‌های هدف بیان(Rhetorical Purpose Questions)
سوال‌های هدف بیان(Rhetorical Purpose Questions)

در این سوال داوطلب باید هدف و یا علت بیان یک موضوع را در متن، در میان گزینه‌ها پیدا کند. برای یافتن پاسخ این نوع سوالات، باید هدف نویسنده را استدلال کنید. معمولا 1یا 2سوال در هر متن آورده میشود.
معمولا صورت ظاهری این نوع سوالات بدین شکل است:

 • The author uses X as an example of because:
 • Why does the author include X?
 • Why does the author mention X?

همانطور که مشخص است، دلیل مولف از بیان یک موضوع خاص، مورد سوال قرار میگیرد.
برای یافتن گزینه صحیح در این نوع سوالات، نیازدارید که کل متن را به سرعت و باتوجه به کلمات کلیدی در سوال، بخوانید و زمانی که به موضوع مورد سوال رسیدید، توقف داشته باشید و با دقت آن پاراگراف را مطالعه کنید.

این سوالات به چیزی بیشتر از مهارتهای زبان انگلیسی نیاز دارند. این نوع سوالات نیاز به تفکر انتقادی دارند. وظیفه شما این است که باید تشخیص دهید چرا نویسنده این اطلاعات را در متن آورده است. در اینجا ۵ نکته برای پاسخگویی به این سوالات به شما گوشزد می کنیم:

۱- سوال را به دقت بخوانید تا متوجه شوید چه چیزی از شما خواسته شده است

۲- پارگراف موردنظر را پیدا کرده و به دقت مطالعه کنید تا متوجه شوید در آن چه چیزی گفته شده است.

۳- به کلمات ربطی در این پارگراف دقت زیادی داشته باشید. این کلمات در اکثر مواقع کمک زیادی در پیدا کردن سرنخ برای جواب می کنند.

۴- تصویر کلی پاراگراف را در ذهن خود داشته باشید. معمولا این گونه سوالات درباره تصویر کلی است که این پاراگراف سعی دارد منتقل کند.

۵- از تکنیک حذف گزینه ها استفاده کنید. گزینه هایی معمولا اشتباه هستند که: شدت چیزی را زیاد بیان می کنند (کلماتی مانند: هرگز، همیشه، تا ابد و …)، در متن به آنها هیچ اشاره ای نشده است و یا بر اساس متن آن پاراگراف اشتباه هستند.

تمرین:

تمرین
تمرین

اکنون تمرین زیر را انجام دهید:

Darwin’s theory is that ‘selective breeding’ occurs in nature as ‘natural selection’ is the engine behind evolution. Thus, the theory provides an excellent basis for understanding how organisms change over time. Nevertheless, it is just a theory and elusively difficult to prove. One of the major holes in Darwin’s theory revolves around “irreducibly complex systems.” An irreducibly complex system is known as a system where many different parts must all operate together. As a result, in the absence of one, the system as a whole collapses. Consequently, as modern technology improves, science can identify these “irreducibly complex systems” even at microscopic levels. These complex systems, if so inter-reliant, would be resistant to Darwin’s supposition of how evolution occurs. As Darwin himself admitted, “To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus for different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I free confess, absurd in the highest degree.

In paragraph 4, what was the author’s purpose of including a quote that the belief that the complexity of the human eye could have been formed by natural selection seems highly unlikely?

 1. To provide evidence that irreducibly complex systems exist
 2. The proof that the natural selection contradicts the basis of Darwin
 3. The support that the natural selection contributes to the basis of Darwin
 4. The support the claim that natural selection is just a theory and difficult to prove

گزینه صحیح گزینه ۴ است. نقل قول نشان می دهد که حتی داروین که نظریه را ساخته است تایید می کند که توضیح برخی از رویدادها سخت بوده و اثبات آنها بسیار مشکل است. گزینه ۱ صحیح نیست زیرا در نقل قول اطلاعاتی که وجود سیستمهای پیچیده را اثبات کند وجود ندارد. ۲ و ۳ صحیح نیستند زیرا نقل قول نمی گوید که نظریه انتخاب طبیعی به این تئوری کمک کرده یا این تئوری را رد می کند.

 

سوالات واژگان(Vocabulary Questions)

سوالات واژگان(Vocabulary Questions)
سوالات واژگان(Vocabulary Questions)

این نوع سوالات دانش شما را در زمینه واژگان و معانی آن، مورد بررسی قرار میدهد. در این سبک سوالات، زیر یک واژه یا عبارت خط کشیده شده و از شما میخواهد گزینهای که نزدیکترین معنی را با آن دارد، انتخاب کنید. معمولا 3تا5 سوال از این نوع سوالات می آید. این سبک سوالات نشان میدهد داوطلب باید دایره لغت گسترده ای داشته باشد. اما اگر معنای واژه مورد نظر را نمیدانستید، سه روش زیر میتواند به شما کمک کند:

الف) کلمه ای از که قبل معنی آن را یاد دارید یا
Connect the word to the one you already know

با این روش شما کلمه مورد نظر را با یک کلمه دیگر در جمله‌ی مشابهی که میدانید، مرتبط کنید.

The assessment of past rises and falls in sea level requires study of submerged land surfaces off the coast and of elevated beaches on land. Raised beaches are remnants of former coastlines at higher levels relative to the present shoreline and visible, for instance, along the California coast north of San Francisco, the height of a raised beach above the present shoreline, however, does not generally give a straightforward indication of the height of a former sea level

The word “remnants” in the passage is closest in meaning to

 1. remains
 2. regions
 3. pints
 4. origins

احتمالا شما معنای کلمهformer (سابق) را میدانید. بنابراین میتوانید حدس بزنید که معنای کلمهی مشخص شده با former مرتبط است. در گزینههای ذکر شده، گزینه A (باقی میماند)

ب) فهمیدن معنا از طریق متن یا Understand through context

فهمیدن معنا از طریق متن یا Understand through context
فهمیدن معنا از طریق متن یا Understand through context

یکی دیگر از استراتژیهای موثر، یافتن معنای کلمه از طریق بستر متن است.

 

At night, the solar energy (stored as vast quantities of heat in city buildings and roads) is slowly released into the city air. Additional city heat is given off at night (and during the day) by vehicles and factories, as well as by industrial and domestic heating and cooling units. The release of heat energy is retarded by the tall vertical city walls that do not allow infrared radiation to escape as readily as does the relatively level surface of the surrounding countryside. The slow release of heat tends to keep nighttime city temperatures higher than those of the faster-cooling rural areas.

The word “retarded” in the passage is closest in meaning to

 1. disguised
 2. added to
 3. made possible
 4. slowed down

معنای جمله ای که کلمه مشخص شده در آن آمده است:
انتشار انرژی گرمایی توسط دیوارهای بلند شهر عمودی عقب مانده است، که اجازه نمی دهد که اشعه مادون قرمز فرار کند، به همان اندازه که سطح نسبتا سطح اطراف حومه آن، فرار می کند.
—->
دیوارهای شهر عمودی عمودی کاری برای انرژی گرما انجام می دهند زیرا آنها اجازه نمی دهند که اشعه مادون قرمز فرار کنند.

اکنون می توانیم از متن برای پاسخ استفاده کنیم. پس چه کار می کنند؟ این چیزی شبیه به “مجاز نیست” است، بنابراین می توانیم گزینه های پاسخ ۲ و ۳ را حذف کنیم. آیا می توان انرژی گرمایی را تغییر داد؟ شاید، اما به نظر نمی رسد که کاملا درست مطابقت داشته باشد، ما بهترین انتخاب را در اینجا ۱ داریم. بنابراین حکم می گوید که دیوارهای شهر انرژی گرما را کاهش می دهد که با بقیه عبور می کند.

 

سوالات مرجع(Reference Questions)

سوالات مرجع(Reference Questions)
سوالات مرجع(Reference Questions)

سوالات مرجع درباره معنی ضمایر یا صفات اشاره مانند they, it, he, she, which, who, that و this سوال می کنند. هدف این نوع سوالات این است که شما باید تشخیص دهید که ضمیر یا عبارت به چه چیزی اشاره می کند. احتمالا شما به طور خودکار زمانی که متن را می خوانید این کار را انجام می دهید زیرا اگر این کار را انجام ندهید در درک متن نوشته شده مشکل خواهید داشت. سوالات مرجع از جمله سوالات کم تکراری(تعداد سوالات در هر آزمون زیاد نیست) هستند که خیلی ساده مهارتی را که برای خواندن و درک متون مورد نیاز است را مورد ارزیابی قرار می دهند.

در این نوع سوالات در متن یک کلمه یا عبارت را مشخص کرده و از داوطلب میخواهد که مرجع آن را تعیین کند. معمولا ۰ تا ۲ سوال در هر متن از این نوع سوالات می آید.

تمرین:

تمرین
تمرین

حالا بهتر است در قالب یک مثال به بررسی این نوع سوال بپردازیم:

Although people commonly associate the word clone with modern scientific advancements, its usage in botany (the study of plants) is far removed from those developments; a clone is, in the world of plants, a completely natural thing, even a common one. Generally speaking, a clone is an individual which is genetically identical to its progenitor, the parent from which the clone was produced. In this type of procreation, only one progenitor is necessary. There are, of course, relatively few animals which reproduce in this way. While certain types of fish, reptiles, and insects (among others) do reproduce asexually, most creatures from the animal kingdom are born from two parent individuals with two discrete sets of genes. In comparison, plants frequently reproduce asexually, creating genetically identical offspring, or clones. The term for this type of procreation is vegetative reproduction, which includes a number of different processes by which various plants multiply.

The phrase “this type of procreation” refers to

 1. becoming genetically identical
 2. reproduction by cloning
 3. birth to a pair of parents
 4. producing individual sets of genes

پاسخ به یک سوال مرجع تقریبا همیشه قبل از استفاده از ضمایر مورد استفاده قرار می گیرد (استثنائات وجود دارد، اما این یک قاعده کلی عمومی است). اما فقط به حکم قبلی نگاه نکنید؛ ممکن است مرجع حتی زودتر از آن باشد (دو یا سه جمله قبل از ضمایر) و یا در یک جمله، گاهی اوقات پس از ضمایر مورد نظر ظاهر می شود.

در این مورد، ما می دانیم که “این نوع زایش” در واقع با اشاره به “تکثیر گیاهی” توسط جمله ای است که در آن آمده است. اما توجه کنید که “تکثیر گیاهی” در انتخاب پاسخ ها نیست. با این حال، این کمک می کند تا بدانید که “تکثیر” یک نوع تولید مثل است، یعنی راه ایجاد گیاهان بیشتر. از آن اطلاعات می توانیم از A و D جدا شویم که نوع تولید مثل را توصیف نمی کنند. سپس، اگر قبل از آنکه «این نوع زایش» را بخوانیم، می بینیم که در آن نقطه در پاراگراف، نویسنده توصیف گیاهانی است که تکثیر و تولید کلون را دارند. این مسابقه (B) به خوبی انجام می شود.

 

نکات طلایی روز آزمون برای بخش درک مطلب آزمون MSRT

نکات طلایی بخش درک مطلب روز آزمون
نکات طلایی بخش درک مطلب روز آزمون

اکنون که با انواع سوالات بخش درک مطلب آزمون MSRT آشنا شدید چند نکته طلایی برای جلسه آزمون را با شما در میان می گذاریم. امیدواریم با استفاده از نکات این پست بتوانید در آزمون پیش رو موفق باشید.

ابتدا متن را مرور کنید

Skim and Scan
Skim and Scan

مرور متن به شما کمک می‌کند تصویری اجمالی از متن داشته باشید و به قول معروف برای پاسخ دادن به سوالات گرم شوید. روش این کار به این صورت است که ابتدا متن اگر همراه تصویر است، تصاویر را خوب نگاه کنید، سپس عنوان متن را بخوانید، بعد سرفصل‌ها و عناوین را بخوانید، و نهایتا کلمات درشت و بولد شده را مطالعه کنید. بعد از آن به بدنه‌ی متن مراجعه کنید: خط اول کلیه‌ی پاراگراف‌ها و خط آخر پاراگراف آخر را بخوانید. به این ترتیب تصویری اجمالی از محتوای متن پیدا می‌کنید.

جواب ها در متن پخش و پلا نیستند

به غیر از سوال‌های خلاصه کردن متن (Prose Summary) و تکمیل جدول (Fill in a Table) که لازم است تا کل متن را بخوانید، باقی سوالات به همان ترتیبی که چیده شده‌اند، جوابشان در متن قرار دارد. یعنی وقتی اولین سوال را می‌خوانید، جوابش را باید در پاراگراف اول پیدا کنید. وقتی سوال دوم را می‌خوانید، جوابش یا در پاراگراف اول است یا دوم. وقتی سوال سوم را می‌خوانید جوابش یا در پاراگراف دوم است یا سوم؛ غیر ممکن است جواب در پاراگراف اول باشد. به عبارت دیگر سوال‌ها و جواب‌هایشان به ترتیب پاراگراف‌ها مرتب شده‌اند. همین نکته‌ی طلایی به شدت در وقت شما برای یافتن جواب صرفه‌جویی می‌کند. دیگر لازم نیست اول یک بار متن را به دقت تمام بخوانید بعد برای پیدا کردن جواب هر سوال چند مرتبه کل متن را مرور کنید. فقط کافیست یکبار به اولین پاراگراف بروید و آن را با دقت Scan (خواندن متن برای پیدا کردن یک سوژه‌ی خاص) کنید، و جواب سوال اول را پیدا کنید.

به یک سوال پیله نکنید

شما برای جواب دادن به هر سوال بخش ریدینگ تقریبا دو دقیقه فرصت دارید. پس اگر جواب سوالی را بعد از حدود ۱ دقیقه و نیم نتوانستید پیدا کنید، موقتا رهایش کنید و بقیه‌ی سوال‌ها را جواب دهید. بعد از جواب دادن به باقی سوال‌های هر متن، به عقب برگردید و سوال‌هایی را که رها کرده بودید جواب بدهید. اگر باز هم جوابی به ذهنتان نمی‌رسد، از روش حذف کردن گزینه‌‌های غلط استفاده کنید تا گزینه‌های احتمالا درست محدودتر شوند، و بالاخره یکی از گزینه‌هایی را که بیشتر احتمال می‌دهید درست باشد، را انتخاب کنید. در MSRT نمره‌ی منفی نداریم، پس با خیال راحت یکی از گزینه‌هایی که حدس می زنید درست باشد را، انتخاب کنید.

وقتتان را صرف خواندن صورت سوال‌ها نکنید

بخشی از صورت سوال‌ها همیشه یکی است و برای هر سوال فقط تکرار می‌شود. اگر از قبل با انواع سوال‌ها و صورت سوال‌های آن‌ها آشنا شده باشید، نه تنها می‌توانید با تشخیص دادن نوعشان جواب بهتری برایشان آماده کنید، بلکه علاوه بر آن دیگر لازم نیست وقتتان را صرف خواندن و تحلیل توضیحات و راهنمایی‌های کلیشه ایی سوالات کنید.
اگر انواع سوال‌ها را بلد نباشید، نه تنها باید در مجموع چند دقیقه را صرف خواندن صورت سوال‌ها بکنید، بلکه باید دقیقه‌های بیشتری را صرف ابهام‌زدایی از آن چه سوال‌ها از شما می‌خواهند بکنید. به نظر ما دانستن انواع سوال‌ها و تکنیک‌های پاسخگویی به آن‌ها یک سوم مهارت لازم برای شرکت در آزمون تافل را به شما می‌دهد؛ پس از مرور و یاد گرفتنشان صرف نظر نکنید.

 در دلتان بخوانید

بعضی‌ها عادت بدی به بلند خواندن یا زیر لبی خواندن متن‌ها دارند. این کار نه تنها سیستم عصبی بغل دستی‌تان را نابود می‌کند، باعث کند شدن سرعت خواندن خودتان می‌شود. زمزمه کردن یا ریز لبی خواندن متون هیچ فایده ایی ندارد؛ این کار را نکنید.

 ۵ دقیقه را صرف مرور کنید

بهتر است حداقل ۵ دقیقه از باقیمانده‌ی وقتتان را صرف مرور کلی جواب‌هایتان کنید. شاید سوالی از قلم افتاده باشد. شاید به یکباره متوجه گزینه‌ی بهتری برای جواب شوید.

 

با شرکت در آزمون آزمایشی آنلاین MSRT بیتالون، علاوه بر قرار گرفتن در شرایط آزمون واقعی و همچنین آشنایی با انواع سوالات آزمون، با مطالعه دقیق پاسخ های تشریحی سوالات می توانید یک جمع بندی فوق العاده برای آزمون داشته باشید.

این پست از طرف گروه آموزش زبان بیتالون ارائه دهنده پلتفرم آزمون آنلاین MSRT به همراه پاسخ تشریحی تهیه گردیده است. امیدواریم از این پست بهره لازم را برده باشید. در پستهای بعدی سعی خواهیم کرد چگونگی آماده شدن برای این آزمون را توضیح دهیم. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید در قسمت نظرات بپرسید تا اعضای گروه در اولین فرصت شما را راهنمایی نمایند.

2 thoughts on “ترفندهای Reading آزمون MSRT”

 1. سلام لطفا زمان پاسخگویی را افزایش دهید من همیشه باکمبود وقت مواجه ام درضمن نمونه سوالات msrt رادرسایت قرار دهید تشکر

  1. با عرض سلام و وقت بخیر. آزمونهای سایت شبیه سازی شده آزمون اصلی هستند به همین دلیل زمان هم دقیقا مثل آزمون اصلی محاسبه می شود. چشم چند نمونه سوال در سایت قرار خواهیم داد…

ثبت نظر